TĂNG HỌC PHÍ HỌC LÁI XE TỪ 15/6

Từ ngày 15/6/2022 sẽ tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (gọi tắt là Thông tư số 04), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.
Thực hành lái xe ô tô trên đường giao thông (Nguồn: Internet)

Theo đó, tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 04 điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe ô tô trong chương trình đào tạo lái xe ô tô như sau:

– Đối với hạng B1 (học xe số tự động): 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C: 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 04 quy định: Cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian chưa sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

(Hiện nay, khoản 12 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở đào tạo phải trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/7/2022.)

 Thanh Quang
 Báo: https://batgt.quangngai.gov.vn/