NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng:

– Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

– Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;
– Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
– Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng;

– Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng;

– Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng;

– Xử lý tranh chấp hợp đồng.

Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án;
– Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án;
– Lập, phê duyệt tiến độ của dự án;

– Quản lý tiến độ của dự án.

Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
– Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
– Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình:
– Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Lập dự toán xây dựng công trình;

– Lập dự toán xây dựng công trình;

– Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình;

– Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:
– Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng;
-Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình:
– Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
– Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.