Sinh viên sau khi ra trường có năng lực làm việc tại các bộ phận sản xuất, nhân sự, tài chính, sản xuất, tư vấn của các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, công ty

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TRUNG CẤP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Chuẩn Đầu Ra

  Kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Sinh viên sau khi ra trường có năng lực làm việc tại các bộ phận sản xuất, nhân sự, tài chính, sản xuất, tư vấn của các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, công ty.

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

–       Kiến thức chung: Nắm bắt các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

–       Kiến thức cơ sở ngành: Am hiểu những kiến thức chung về quản trị kinh doanh. Có kiến thức căn bản về luật doanh nghiệp, luật thương mại, … và hiểu biết các chính sách về kinh tế.

–       Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên có đủ trình độ trong các lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp như: Sản xuất, Tài chính, Marketing, Nguồn nhân lực, … ở mọi cấp của tổ chức kinh doanh.

Yêu cầu kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng cứng:

–       Lập kế hoạch kinh doanh, quản trị sản xuất trong các tổ chức kinh tế;

–       Xây dựng hệ thống cung ứng và tổ chức hệ thống bán hàng, quản trị hàng tồn kho, quan hệ khách hàng;

–       Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing để thúc đẩy hoạt động bán hàng;

–       Xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp;

–       Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực như: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh, nghiên cứu thị trường cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế – xã hội khác.

Kỹ năng mềm:

–       Kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh; kỹ năng kế hoạch hóa trong các hoạt động chuyên môn; xử lý tình huống linh động, sáng tạo trong quá trình thuyết minh.

–       Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc;

–       Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

–       Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

–       Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

Về thái độ:

–       Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế trong xã hội hiện đại.

–       Có ý chí cầu tiến, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

Vị trí làm việc trong công nghiệp sau khi tốt nghiệp

Khi tốt nghiệp ra trường sinh viên làm việc ở các vị trí khác nhau như: nhân viên, chuyên viên trong các doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp độc lập.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng

Chính trị, đạo đức

–       Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chính trị.

–       Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

–       Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành kế toán;

–       Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

–       Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

–       Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

Thể chất và Quốc phòng

–       Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

–       Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

–       Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh;

–       Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.