NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CẦN BIẾT

Môtj số lưu ý, kỹ năng ngành công nghệ thông tin

Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Mô tả được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Biết được cách đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

+ Biết được phương pháp hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Hiểu được quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Hiểu được phương pháp xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

– Kỹ năng:

+ Hướng dẫn được kỹ thuật cho kỹ thuật viên bậc thấp;

+ Cài đặt – bảo trì được máy tính;

+ Sử dụng được máy tính và một số thiết bị trong công việc văn phòng (soạn thảo, trình bày văn bản; lập, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng tính; máy in, máy fax, máy photocopy, máy quét,…);

+ Tìm kiếm được thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Xử lý được các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Vận hành được qui trình an toàn – bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu;

+ Thiết kế và quản trị được website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế, chỉnh sửa được ảnh số và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp (Photoshop, Corel Draw, Flash,…);

+ Ứng dụng cơ bản công cụ lập trình (C# hay VB) để xây dựng được phần mềm quản lý.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng cho kỹ thuật viên bậc thấp, người có trình độ trung cấp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất, cụ thể:

Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;
Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;
Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;
Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.
– Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như:

Lập trình viên phần mềm ứng dụng;
Kỹ thuật viên thiết kế web;
Kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm;
Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, giao diện người dùng;
Kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin (IT support – Hardware, software, networking).